Få mest mulig ut av eiendommen din

For deg som gårdeier er det flere perspektiver som er viktige.
Det ene er kontantstrømmen i eiendommen og den årlige avkastningen eiendommen gir,  og hvilken tilstand eiendommen er i den dagen du vurderer å selge.
Det andre er hvilke utviklingspotensialer som ligger i eiendommen. 

Økte inntekter

Reduserte kostnader

Effektiv ressursbruk

Verdiskapende forvaltning

Leietakeren er grunnmuren

Leietakeren er eiendommens viktigste ressurs. Grunnlaget for dine inntekter kommer fra leietakeren. Ved å tilrettelegge gode vilkår, tilpassede lokaler og samtidig ivareta leietaker på en slik måte at han føler seg verdsatt, bygger du en langsiktig relasjon som du vil ha glede av i lang tid.

Fire blanke tre-terninger plassert ved siden av hverandre for å illustrere grunnmur
Frustrerte leietakere

Hva gjør en leietaker misfornøyd

 • Manglende dialog med gårdeier 
 • Dårlig leietakersammensetning 
 • Oppgaver som ikke blir fulgt opp 
 • Manglende renhold og vedlikehold
 • Høye felleskostnader
 • For mange leverandører å forholde seg til  

Hva gjør en leietaker fornøyd

 • Tett oppfølging 
 • Klarhet i avtaler og forventninger 
 • Holde det man lover
 • Være proaktiv 
 • Harmoni blant leietakerne
 • Forutsigbare kostnader

Få eiendommen til å skille seg ut

Lavere kostnader samtidig som du bevarer kvalitet og sikkerhet er en utfordring,
men med strukturert drift og proaktiv forvaltning er det fullt mulig.

Det handler om

Definert standard og rutiner

Servicepersonell med riktig fokus og kompetanse

Fornøyde leietakere

Din eiendom er en levende maskin

Et bygg er ikke en statisk gjenstand, men må sees på som en dynamisk maskin som til enhver tid må vedlikeholdes og utbedres. Med dette perspektivet kan du gjøre tiltak som fører til bedre brukeropplevelser og samtidig få lavere kostnader.

Sidevinkel av en seriøs arbeider som bruker datamaskin i kontrollrom
En hjerne som symboliserer teknologisk utvikling

Drift av moderne bygg er ofte komplekst og sammensatt

Dagens bygninger har mange integrerte systemer og det kreves fagfolk med bred kompetanse for å optimalisere og ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet. 

Driftspersonellet må ha tverrfaglig forståelse for samhandlingen mellom eiendommens tekniske anlegg og inngående kjennskap til bruken av bygget.

Utfordringen med Proptech og digitalisering

De seneste årene har bransjen hatt stort fokus på eiendomsteknologi. Det er- og skal investeres store summer i moderne teknologi.

En av de store utfordringene er å vite hvilke løsninger som passer for din eiendom. Før du investerer i ny teknologi er det fornuftig å gjøre en teknisk analyse og se på hvilke muligheter som finnes, og hvordan disse samhandler med eksisterende anlegg.

Illustrasjon av PropTech eller eiendomsteknologi

Skap et lønnsomt bygg, men HMS først

Å gjøre eiendommen lønnsom er for de fleste hovedmotivet med å eie eiendom.
Kommersiell tilnærming er viktig, men HMS først.

HMS er lovpålagt og derfor noe alle blir nødt til å forholde seg til. Er du bevisst på at godt HMS-arbeid øker lønnsomheten i din virksomhet? Forskning viser at virksomheter som skaper et trygt, forsvarlig og positivt arbeidsmiljø øker produksjonen. Godt arbeidsmiljø reduserer sykefraværet, øker motivasjonen og virksomhetene øker sin produktivitet. 

Helse

Handler om brukerens fysiske og psykiske arbeidsmiljø, skader og sykdom. God eiendomsdrift bidrar til et bedre innemiljø som har stor innvirkning på brukerne av din eiendom.

Miljø

Handler om ytre miljø, utslipp og avfall. Hvordan du drifter din eiendom har stor påvirkning i et globalt perspektiv. Et bevisst forhold til CO2-utslipp, energieffektivisering, god avfallshåndtering, materialforvaltning- og innkjøp er avgjørende for hvordan vi ivaretar våre omgivelser.

Sikkerhet

Handler om beskyttelse av mennesker, materiell/maskiner og informasjon. Det påhviler alle virksomheters krav om å arbeide systematisk med HMS. HMS-arbeidet må settes i system.

Resultatet med godt HMS-arbeid er lavere kostnader og økt lønnsomhet. 

Konsekvenser av kortsiktig drift og vedlikehold

Mangelfull drift og vedlikehold vil over tid føre til forfall, noe som vil øke dine kostnader. Med jevnlig ettersyn og forefallende vedlikehold vil du klare å ta vare på eiendommens kvaliteter lengre. Studier viser at jevnlig ettersyn og forefallende vedlikehold i et langt perspektiv er lønnsomt. I tillegg er det mer bærekraftig for miljøet. 

Dør som er nedslitt grunnet dårlig vedlikehold
En gruppe mennesker som legger planer for vedlikehold av næringsbygg slik at verdien bevares på best mulig måte

En god vedlikeholdsplan er viktig for dine investeringer

 • Forutse utgifter på tekniske anlegg og bygningsmasse 
 • Mindre kostnader i det lange løp
 • Mindre driftstans
 • Dialog med leietaker i forhold til hva som vil skje og når det skal gjennomføres
 • Forutsigbarhet for felleskostnader
 • Tid til å sikre kapitalbehovet

Skap en bærekraftig eiendom

La din bærekraftstrategi gi deg et konkurransefortrinn, da vil du øke eiendommens attraktivitet og markedsverdi

Bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: Økonomi, miljø og sosiale forhold.
Det er sammenhengen mellom disse som avgjør om noe er bærekraftig.
Eiendomsbransjen vil bli påvirket av nasjonale myndigheters forpliktelse til FN’s bærekraftsmål. Vår bransje ser allerede konsekvenser av kommende EU-direktiver og finansbransjens risikovurdering. I fremtiden vil bankene premiere bærekraftige bygg. I tillegg ser vi en klar endring i leietakernes bevissthet rundt bærekraft. Verden er i endring, og fra et forretningsmessig perspektiv er det fornuftig å være frempå og forberedt.  

Økonomi

Miljø

Sosiale forhold

Når du må utbedre eller tilpasse lokaler

Fra tid til annen er det behov for å gjøre oppgraderinger på eiendommen, enten i form av utskiftning av tekniske anlegg, rehabilitering av bygningsdeler eller bygningsmessige tilpasninger for leietaker. Sørg for å legge en god plan for gjennomføringen av prosjektet. Ha blant annet et bevisst forhold til hvordan du ivaretar:

 • Eiendommens brukere
 • Effektiv koordinering av fagpersonell
 • Gjennomføring i henhold til fremdriftsplan
 • Økonomikontroll
Prosjektleder som tegner planer for utbedring av næringseiendom

Vær bevisst ditt valg av kompetanse

For å oppnå dine mål er det viktig at du sikrer deg riktig kompetanse.
Eiendomskompetanse handler om å ha helhetsblikk, evne til å tenke på tvers av fag og til å tenke langsiktig.
Sørg for at ditt team har tilstrekkelig kompetanse innenfor økonomisk-, administrativ- og teknisk forvaltning samt byggdrift, innovasjon, digitalisering og klima.

På den måten er du i stand til å utvikle din eiendom på en bærekraftig måte. 

Illustrasjon av puslebrikker som må settes sammen for å oppnå gode resultater med forvaltning av næringseiendom.

Vær bevisst ditt valg av kompetanse

For å oppnå dine mål er det viktig at du sikrer deg riktig kompetanse.

Eiendomskompetanse handler om å ha helhetsblikk, evne til å tenke på tvers av fag og til å tenke langsiktig.

Sørg for at ditt team har tilstrekkelig kompetanse innenfor økonomisk-, administrativ- og teknisk forvaltning samt byggdrift, innovasjon, digitalisering og klima.

På den måten er du i stand til å utvikle din eiendom på en bærekraftig måte. 

Vær klar den dagen du skal selge

Når du ønsker å selge eiendommen vil kjøperen komme med lykt og lupe for å finne alle feil og mangler med mål om å få prisen ned. Ved å ha tenkt langsiktig og gjort forarbeid med dokumentasjon, oppdaterte tegninger, fornøyde leietakere med oppdaterte leiekontrakter, eliminerer du feil og mangler.
Samtidig får kjøperen trygghet om at eiendommen er verdt det de betaler.

Ajourført dokumentasjon

Velholdt eiendom

Lav ledighet

Optimaliserte driftskostnader

timesglass med blåsand

Tid er din knappeste ressurs

Hva har du lyst til å bruke tiden din på? I stedet for å bruke tid og ressurser på å håndtere alle detaljene, kan du bruke den på oppgaver som vil ta din virksomhet videre og gjøre mer av de oppgavene du selv liker å gjøre.  

Skap rom ved å delegere bort oppgaver

Du behøver ikke delegere bort alt. Å delegere oppgaver til et forvaltningsselskap kan virke skremmende da det oppleves som at du gir fra deg kontroll og innsikt i
hvordan din eiendom drives.

Dette kan løses ved at du velger hvilke arbeidsoppgaver du selv vil ta hånd om og hvilke som skal delegeres bort. På den måten har du alltid kontroll.

Skap rom ved å delegere bort oppgaver

Du behøver ikke delegere bort alt. Å delegere oppgaver til et forvaltningsselskap kan virke skremmende da det oppleves som at du gir fra deg kontroll og innsikt i hvordan din eiendom drives.

Dette kan løses ved at du velger hvilke arbeidsoppgaver du selv vil ta hånd om og hvilke som skal delegeres bort. På den måten har du alltid kontroll.

Turgåer med hatt som ser på solnedgangen oppe på fjellet.

Våre tjenester

Inngår en avtale etter et møte
Forvaltning
Service og support
Drift
Illustrasjon av langsiktige vedlikeholdsplaner
Vedlikehold
Illustrasjon av prosjektplanlegging og utvikling av næringseiendom
Utvikling

Mer om våre tjenester

Ved å avtale et møte kan vi skreddersy en løsning som er tilpasset dine behov
og som gir deg en kostnadseffektiv eiendom.

Forvaltning av eiendom

 • Daglig ledelse av eiendommen
 • Delta på styremøter og generalforsamlinger
 • Styresekreter
   • Utarbeide utkast til styrets årsberetning
   • Utarbeide utkast til styreprotokoller
   • Utarbeide utkast til generalforsamlingsprotokoller
   • Ájourføre Selskapets vedtekter når besluttet av Selskapet
 • Rapportering til kunde
   • Overordnet bygg informasjon
   • Leietakerinformasjon
   • Leiebetingelser
   • Status leietakere
   • Markedstrender
   • Vedlikeholdsplan m/handlingsplan
   • Status pågående vedlikeholds og leietakertilpasningsprosjekter
   • Status eiendomsdrift, brannvern, energi- og miljø, HMS
   • Regnskapsrapport
   • Likviditet
   • Lånevilkår
   • Forsikring
 • Gjennomføre styrevedtak
 • Strategisk rådgivning
 • Kontakts forvaltning
   • Oppfølging av sikkerhetsstillelse / depositum fra leietakere
   • Reforhandling av løpende leieforhold og utleie av ledige lokaler
   • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler
   • Kreve inn felleskostnader, herunder besørge nødvendige purringer og inkasso
   • Bistå ved utøvelse av leieopsjoner
   • Besørge at kontraktsfestede frister overholdes
   • Løpende oppdatere leietakeroversikt
   • Innhente leietakererklæringer for merverdiavgift
   • Bistå med avvikling av leieforhold
   • Utarbeide Leietakerperm med informasjon om bygget og husordensregler, driften og kontaktpersoner, leietakers plikter og ansvar, HMS og krav til internkontroll, felleskost mm.
 • Bistå med løpende spørsmål fra leietakere tilknyttet drift og vedlikehold samt spørsmål i forbindelse med leiekontrakten og tilhørende bestemmelser, herunder følge opp at leietaker utfører sin vedlikeholdsplikt
 • Håndtere ordinære driftsrelaterte saker overfor plan og bygningsmyndigheter
 • Innhente og inngå tilfredsstillende forsikringsavtaler i tråd med Selskapets vedtak
 • I nødvendig utstrekning bistå med fremskaffelse av dokumentasjon og informasjon til Selskapet ved salg av Eiendommen eller Selskapet, herunder i tilknytning til due diligence prosesser
 • Aktiv leietakeroppfølging
 • Myndighetskontakt
 • Økonomistyring
 • Budsjettering
 • Bistand knyttet til finansiering av eiendommen, opptak og reforhandling av lån mv.
 • Fakturabehandling
 • Innkreving av husleie, felleskostnader og tilhørende inntekter
 • Administrere felleskostnader
 • Oppfølging mislighold
 • MVA-oppgjør med løpende avstemming av offentlige avgifter
 • Årsoppgjør inkl. likningspapirer (regnskap, balanse og noter)
 • Annen rapportering mot offentlig myndighet
 • Optimalisere driftsplan
 • Koordinere av servicetjenester byggdrift, kantine, renhold, resepsjon, mv.
 • Driftsbudsjett
 • Utarbeide forenklet teknisk tilstandsrapport for bygg og tekniske anlegg
 • Etablere og følge opp vedlikeholdsplan
 • Løpende tilsyn av bygg og tekniske anlegg
 • FDV dokumentasjon, vedlikeholde dokumentasjon i digitalt forvaltningsprogram
 • Påse at leietaker og utleier opprettholder og dokumenterer sine vedlikeholdsplikter iht. leieavtale
 • Garanti og reklamasjonsoppfølging etter gjennomførte prosjekter
 • Serviceavtaler, oppfølging servicerapporter
 • Formidling håndverkertjenester
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Etablere og følge opp nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler
 • Etablere og følge opp egen- og internkontroller. Sørge for at kontrollene utføres i iht. forskriftskrav
 • Bistand med energioptimalisering, miljø og kildesortering, samt bistand i gjennomføring av energibesparende tiltak
 • Bistand knyttet til teknisk due diligence
 • Bistand ved overtakelse av vedlikeholdsarbeider (fra prosjekt til daglig drift)

Drift av eiendom

 • Utarbeidelse av lønnsom og effektiv driftsplan
 • 24 timers vakt beredskap
 • Vedlikeholde FDV dokumentasjon
 • Oppfølging internkontroll, eks. brannvern, elektro, legionella mv.
 • Driftsoptimalisering
 • Feilsøking på tekniske anlegg
 • Energi- og miljøledelse
 • Energimerking
 • Energivurdering tekniske anlegg
 • Brannvernledelse
   • Vedlikehold av eiendommens brannbok
   • Planlegge, gjennomføre og dokumentere brannøvelse
   • Planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæring av eiendommens brukere
   • Internkontroll med fokus på brannsikringstiltak
   • Avvikshåndtering
 • HMS
 • Leietakerservice
 • Løpende regnskapsførsel med kvartalsvis rapportering
 • MVA-oppgaver
 • Justeringsforpliktelser mva.
 • Anleggsregister
 • Lønnskjøring, inkl. styrehonorar
 • Årsregnskap/årsoppgjør
 • Ligningsoppgaver
 • Aksjonærregisteroppgave
 • Tilstandsrapport, registrering, vedlikeholdsplan, budsjett
 • Vedlikeholdsplan
 • Prosjektledelse
 • Prosjektkoordinator
 • SHA koordinator
 • Byggherrens representant
 • Anbudsarbeid
 • LCC analyse
 • Analyse- og mulighetsstudie av eiendom
 • Samarbeidsavtaler med gode underentreprenører, utnytte porteføljevolumet
Bilde av Roger Edvardsen og Thomas Dale

Vi ser frem til å hjelpe deg med å få det meste ut av din eiendom

Vi vil tilstrebe å tilpasse vår leveranse slik at den blir skreddersydd dine ønsker å behov. 

Les gjerne mer om oss

Hvordan jobbe med oss

For å tilpasse løsningene etter dine behov jobber vi etter denne malen. 

1. Avtale et møte

2. Kartlegge behov

3.Motta tilbud

4. Inngå avtale

5. Sette i gang

Ta kontakt i dag for et uforpliktende møte