Inngår en avtale etter et møte
Forvaltning
Service og support
Drift
Illustrasjon av langsiktige vedlikeholdsplaner
Vedlikehold
Illustrasjon av prosjektplanlegging og utvikling av næringseiendom
Utvikling

Mer om våre tjenester

Ved å avtale et møte kan vi skreddersy en løsning som er tilpasset dine behov
og som gir deg en kostnadseffektiv eiendom.

Forvaltning av eiendom

 • Daglig ledelse av eiendommen
 • Delta på styremøter og generalforsamlinger
 • Styresekreter
   • Utarbeide utkast til styrets årsberetning
   • Utarbeide utkast til styreprotokoller
   • Utarbeide utkast til generalforsamlingsprotokoller
   • Ájourføre Selskapets vedtekter når besluttet av Selskapet
 • Rapportering til kunde
   • Overordnet bygg informasjon
   • Leietakerinformasjon
   • Leiebetingelser
   • Status leietakere
   • Markedstrender
   • Vedlikeholdsplan m/handlingsplan
   • Status pågående vedlikeholds og leietakertilpasningsprosjekter
   • Status eiendomsdrift, brannvern, energi- og miljø, HMS
   • Regnskapsrapport
   • Likviditet
   • Lånevilkår
   • Forsikring
 • Gjennomføre styrevedtak
 • Strategisk rådgivning
 • Kontakts forvaltning
   • Oppfølging av sikkerhetsstillelse / depositum fra leietakere
   • Reforhandling av løpende leieforhold og utleie av ledige lokaler
   • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler
   • Kreve inn felleskostnader, herunder besørge nødvendige purringer og inkasso
   • Bistå ved utøvelse av leieopsjoner
   • Besørge at kontraktsfestede frister overholdes
   • Løpende oppdatere leietakeroversikt
   • Innhente leietakererklæringer for merverdiavgift
   • Bistå med avvikling av leieforhold
   • Utarbeide Leietakerperm med informasjon om bygget og husordensregler, driften og kontaktpersoner, leietakers plikter og ansvar, HMS og krav til internkontroll, felleskost mm.
 • Bistå med løpende spørsmål fra leietakere tilknyttet drift og vedlikehold samt spørsmål i forbindelse med leiekontrakten og tilhørende bestemmelser, herunder følge opp at leietaker utfører sin vedlikeholdsplikt
 • Håndtere ordinære driftsrelaterte saker overfor plan og bygningsmyndigheter
 • Innhente og inngå tilfredsstillende forsikringsavtaler i tråd med Selskapets vedtak
 • I nødvendig utstrekning bistå med fremskaffelse av dokumentasjon og informasjon til Selskapet ved salg av Eiendommen eller Selskapet, herunder i tilknytning til due diligence prosesser
 • Aktiv leietakeroppfølging
 • Myndighetskontakt
 • Økonomistyring
 • Budsjettering
 • Bistand knyttet til finansiering av eiendommen, opptak og reforhandling av lån mv.
 • Fakturabehandling
 • Innkreving av husleie, felleskostnader og tilhørende inntekter
 • Administrere felleskostnader
 • Oppfølging mislighold
 • MVA-oppgjør med løpende avstemming av offentlige avgifter
 • Årsoppgjør inkl. likningspapirer (regnskap, balanse og noter)
 • Annen rapportering mot offentlig myndighet
 • Optimalisere driftsplan
 • Koordinere av servicetjenester byggdrift, kantine, renhold, resepsjon, mv.
 • Driftsbudsjett
 • Utarbeide forenklet teknisk tilstandsrapport for bygg og tekniske anlegg
 • Etablere og følge opp vedlikeholdsplan
 • Løpende tilsyn av bygg og tekniske anlegg
 • FDV dokumentasjon, vedlikeholde dokumentasjon i digitalt forvaltningsprogram
 • Påse at leietaker og utleier opprettholder og dokumenterer sine vedlikeholdsplikter iht. leieavtale
 • Garanti og reklamasjonsoppfølging etter gjennomførte prosjekter
 • Serviceavtaler, oppfølging servicerapporter
 • Formidling håndverkertjenester
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Etablere og følge opp nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler
 • Etablere og følge opp egen- og internkontroller. Sørge for at kontrollene utføres i iht. forskriftskrav
 • Bistand med energioptimalisering, miljø og kildesortering, samt bistand i gjennomføring av energibesparende tiltak
 • Bistand knyttet til teknisk due diligence
 • Bistand ved overtakelse av vedlikeholdsarbeider (fra prosjekt til daglig drift)

Drift av eiendom

 • Utarbeidelse av lønnsom og effektiv driftsplan
 • 24 timers vakt beredskap
 • Vedlikeholde FDV dokumentasjon
 • Oppfølging internkontroll, eks. brannvern, elektro, legionella mv.
 • Driftsoptimalisering
 • Feilsøking på tekniske anlegg
 • Energi- og miljøledelse
 • Energimerking
 • Energivurdering tekniske anlegg
 • Brannvernledelse
   • Vedlikehold av eiendommens brannbok
   • Planlegge, gjennomføre og dokumentere brannøvelse
   • Planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæring av eiendommens brukere
   • Internkontroll med fokus på brannsikringstiltak
   • Avvikshåndtering
 • HMS
 • Leietakerservice
 • Løpende regnskapsførsel med kvartalsvis rapportering
 • MVA-oppgaver
 • Justeringsforpliktelser mva.
 • Anleggsregister
 • Lønnskjøring, inkl. styrehonorar
 • Årsregnskap/årsoppgjør
 • Ligningsoppgaver
 • Aksjonærregisteroppgave
 • Tilstandsrapport, registrering, vedlikeholdsplan, budsjett
 • Vedlikeholdsplan
 • Prosjektledelse
 • Prosjektkoordinator
 • SHA koordinator
 • Byggherrens representant
 • Anbudsarbeid
 • LCC analyse
 • Analyse- og mulighetsstudie av eiendom
 • Samarbeidsavtaler med gode underentreprenører, utnytte porteføljevolumet

Ta kontakt i dag for et uforpliktende møte