Tjenester for Gårdeiere

Inngår en avtale etter et møte
Forvaltning
Service og support
Drift
Illustrasjon av langsiktige vedlikeholdsplaner
Vedlikehold
Illustrasjon av prosjektplanlegging og utvikling av næringseiendom
Utvikling

Mer om våre tjenester

Ved å avtale et møte kan vi skreddersy en løsning som er tilpasset dine behov
og som gir deg en kostnadseffektiv eiendom.

Forvaltning av eiendom

 • Daglig ledelse av eiendommen
 • Delta på styremøter og generalforsamlinger
 • Styresekreter
   • Utarbeide utkast til styrets årsberetning
   • Utarbeide utkast til styreprotokoller
   • Utarbeide utkast til generalforsamlingsprotokoller
   • Ájourføre Selskapets vedtekter når besluttet av Selskapet
 • Rapportering til kunde
   • Overordnet bygg informasjon
   • Leietakerinformasjon
   • Leiebetingelser
   • Status leietakere
   • Markedstrender
   • Vedlikeholdsplan m/handlingsplan
   • Status pågående vedlikeholds og leietakertilpasningsprosjekter
   • Status eiendomsdrift, brannvern, energi- og miljø, HMS
   • Regnskapsrapport
   • Likviditet
   • Lånevilkår
   • Forsikring
 • Gjennomføre styrevedtak
 • Strategisk rådgivning
 • Kontakts forvaltning
   • Oppfølging av sikkerhetsstillelse / depositum fra leietakere
   • Reforhandling av løpende leieforhold og utleie av ledige lokaler
   • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler
   • Kreve inn felleskostnader, herunder besørge nødvendige purringer og inkasso
   • Bistå ved utøvelse av leieopsjoner
   • Besørge at kontraktsfestede frister overholdes
   • Løpende oppdatere leietakeroversikt
   • Innhente leietakererklæringer for merverdiavgift
   • Bistå med avvikling av leieforhold
   • Utarbeide Leietakerperm med informasjon om bygget og husordensregler, driften og kontaktpersoner, leietakers plikter og ansvar, HMS og krav til internkontroll, felleskost mm.
 • Bistå med løpende spørsmål fra leietakere tilknyttet drift og vedlikehold samt spørsmål i forbindelse med leiekontrakten og tilhørende bestemmelser, herunder følge opp at leietaker utfører sin vedlikeholdsplikt
 • Håndtere ordinære driftsrelaterte saker overfor plan og bygningsmyndigheter
 • Innhente og inngå tilfredsstillende forsikringsavtaler i tråd med Selskapets vedtak
 • I nødvendig utstrekning bistå med fremskaffelse av dokumentasjon og informasjon til Selskapet ved salg av Eiendommen eller Selskapet, herunder i tilknytning til due diligence prosesser
 • Aktiv leietakeroppfølging
 • Myndighetskontakt
 • Økonomistyring
 • Budsjettering
 • Bistand knyttet til finansiering av eiendommen, opptak og reforhandling av lån mv.
 • Fakturabehandling
 • Innkreving av husleie, felleskostnader og tilhørende inntekter
 • Administrere felleskostnader
 • Oppfølging mislighold
 • MVA-oppgjør med løpende avstemming av offentlige avgifter
 • Årsoppgjør inkl. likningspapirer (regnskap, balanse og noter)
 • Annen rapportering mot offentlig myndighet
 • Optimalisere driftsplan
 • Koordinere av servicetjenester byggdrift, kantine, renhold, resepsjon, mv.
 • Driftsbudsjett
 • Utarbeide forenklet teknisk tilstandsrapport for bygg og tekniske anlegg
 • Etablere og følge opp vedlikeholdsplan
 • Løpende tilsyn av bygg og tekniske anlegg
 • FDV dokumentasjon, vedlikeholde dokumentasjon i digitalt forvaltningsprogram
 • Påse at leietaker og utleier opprettholder og dokumenterer sine vedlikeholdsplikter iht. leieavtale
 • Garanti og reklamasjonsoppfølging etter gjennomførte prosjekter
 • Serviceavtaler, oppfølging servicerapporter
 • Formidling håndverkertjenester
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Etablere og følge opp nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler
 • Etablere og følge opp egen- og internkontroller. Sørge for at kontrollene utføres i iht. forskriftskrav
 • Bistand med energioptimalisering, miljø og kildesortering, samt bistand i gjennomføring av energibesparende tiltak
 • Bistand knyttet til teknisk due diligence
 • Bistand ved overtakelse av vedlikeholdsarbeider (fra prosjekt til daglig drift)

Drift av eiendom

 • Utarbeidelse av lønnsom og effektiv driftsplan
 • 24 timers vakt beredskap
 • Vedlikeholde FDV dokumentasjon
 • Oppfølging internkontroll, eks. brannvern, elektro, legionella mv.
 • Driftsoptimalisering
 • Feilsøking på tekniske anlegg
 • Energi- og miljøledelse
 • Energimerking
 • Energivurdering tekniske anlegg
 • Brannvernledelse
   • Vedlikehold av eiendommens brannbok
   • Planlegge, gjennomføre og dokumentere brannøvelse
   • Planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæring av eiendommens brukere
   • Internkontroll med fokus på brannsikringstiltak
   • Avvikshåndtering
 • HMS
 • Leietakerservice
 • Løpende regnskapsførsel med kvartalsvis rapportering
 • MVA-oppgaver
 • Justeringsforpliktelser mva.
 • Anleggsregister
 • Lønnskjøring, inkl. styrehonorar
 • Årsregnskap/årsoppgjør
 • Ligningsoppgaver
 • Aksjonærregisteroppgave
 • Tilstandsrapport, registrering, vedlikeholdsplan, budsjett
 • Vedlikeholdsplan
 • Prosjektledelse
 • Prosjektkoordinator
 • SHA koordinator
 • Byggherrens representant
 • Anbudsarbeid
 • LCC analyse
 • Analyse- og mulighetsstudie av eiendom
 • Samarbeidsavtaler med gode underentreprenører, utnytte porteføljevolumet

Tjenester for Leietakere

Arealforvaltning
Bilde av signering av leiekontrakt
Kontraktsrådgivning
Vaktmester i Bergen
Leietakerservice
Flyttekasse klar for å bli fraktet til nye kontorlokaler
Flytteservice

Mer om våre tjenester

Ved å avtale et møte kan vi skreddersy en løsning som er tilpasset dine behov
og som gir deg en kostnadseffektiv drift av dine lokaler og leieforhold.

 • Arealrådgivning
 • Proaktiv arealansvarlig
 • Strategisk arealplanlegging
 • Funksjons/behov- og arealanalyse
 • Søk etter lokaler
 • Bistand med fremleie av egne lokaler
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler
 • Bistand i hele eller deler av flytteprosessen
 • Bistå med løpende spørsmål fra utleier tilknyttet drift og vedlikehold samt spørsmål i forbindelse med leiekontrakten og tilhørende bestemmelser, herunder følge opp at partene utfører sine vedlikeholdsplikter
 • Klargjøre forpliktelser
 • Besørge at kontraktsfestede frister overholdes
 • Bistand ved reforhandling av løpende leieforhold
 • Bistå ved utøvelse av leieopsjoner
 • Bistå ved avvikling av leieforholdet
 • Bistå ved overtakelsesbefaringer ved inn- og utflytning av lokaler
 • Utarbeidelse av lønnsom og effektiv driftsplan
 • 24 timers vakt beredskap
 • FDV dokumentasjon, vedlikeholde dokumentasjon i digitalt forvaltningsprogram
 • Etablere og følge opp egen- og internkontroller. Sørge for at kontrollene utføres i iht. forskriftskrav
 • Oppfølging internkontroll, eks. brannvern, elektro, legionella mv.
 • Driftsoptimalisering
 • Feilsøking på tekniske anlegg
 • Energivurdering tekniske anlegg
 • Brannvernledelse
  • Vedlikehold av brannbok
  • Planlegge, gjennomføre og dokumentere brannøvelse
  • Planlegge, gjennomføre og dokumentere opplæring
  • Internkontroll med fokus på brannsikringstiltak
  •  Avvikshåndtering
 • HMS
 • Leietakerservice
 • Koordinere av servicetjenester byggdrift, kantine, renhold, resepsjon, mv.
 • Serviceavtaler, oppfølging servicerapporter
 • Formidling håndverkertjenester
 • Energioppfølging m/tiltak
 • Oppfølging faktura ifm. strøm og avfall
 • Rådgiving avfallsløsninger
 • Fakturakontroll servicetjenester
 • Driftsbudsjett
 • Felleskostnader
 • Prognose
 • Innkjøp
 • Koordinering alle leverandører