Boligselskapets uavhengige rådgiver

De beste rådene får du fra objektiv og uavhengig aktør. Vi er ledende innen forvaltning, drift og vedlikehold av næringseiendom. På denne siden kan du lese litt om hva vi tilbyr boligselskapene, og deg som er engasjert i styrets arbeid eller den daglige driften. Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Hva kjennetegner et styre som fungerer optimalt?

  1. Transparens: Et godt styre er åpent og transparent i all kommunikasjon med beboere og eiere. Dette inkluderer regelmessige møter, tilgjengelig dokumentasjon og tydelig rapportering om økonomiske forhold og beslutninger.

  2. Kompetanse: Styremedlemmene bør besitte nødvendig kunnskap og kompetanse innenfor eiendomsforvaltning, økonomi, juridiske spørsmål og boligselskapets spesifikke behov. Dette gir dem evnen til å ta informerte beslutninger.

  3. Økonomisk disiplin: God økonomisk styring er avgjørende. Styret bør utarbeide og følge et budsjett, overvåke utgifter nøye, og sørge for at felleskostnadene er rimelige og rettferdige.

  4. Langsiktig perspektiv: Et effektivt styre bør tenke langsiktig og ta hensyn til boligselskapets fremtidige behov. Dette inkluderer vedlikeholdsplanlegging og investeringer for å opprettholde eiendommens verdi over tid.

  5. Samarbeidsevner: Styremedlemmene bør være gode lagspillere og kunne samarbeide med andre beboere og interessenter. Å lytte til innspill og meninger fra fellesskapet er viktig.

  6. Etisk oppførsel: Styremedlemmer bør handle i samsvar med høy etisk standard og unngå interessekonflikter som kan påvirke deres beslutninger.

  7. Kundefokus: Boligselskapets beboere og eiere bør være i fokus for styret. Dette innebærer å prioritere deres behov og trivsel.

  8. Kontinuerlig opplæring: Styremedlemmene bør være villige til å oppdatere sin kunnskap og ferdigheter gjennom opplæring og kurs for å være i stand til å håndtere stadig endrende forvaltningsbehov.

  9. Risikostyring: Styret bør identifisere og håndtere potensielle risikoer som kan påvirke boligselskapets verdier, som forsikringsbehov og beredskapsplaner.

  10. Beboerengasjement: Et godt styre oppfordrer beboerne til å delta aktivt i beslutningsprosesser og fellesskapsaktiviteter, og de søker å skape et positivt og trivelig bomiljø.


I sum er et velfungerende styre preget av sin evne til å balansere økonomiske, juridiske og menneskelige aspekter av boligselskapets forvaltning, og deres engasjement for å bevare og øke verdien av eiendommen for alle involverte parter.

I praksis er det urealistisk for et styre i et borettslag eller sameie å forvente full score på alle punktene her. Det er nemlig her vi i Estate Management kommer inn. Vår jobb handler om å bidra med den kompetansen som mangler i ditt boligselskap – akkurat når og der det trengs.

Styret har et tungt og viktig ansvar, og plikter å sørge for at avgjørelser fattes på korrekt grunnlag. I saker som krever kompetanse som styret selv ikke besitter, kan det være svært klokt å innhente råd fra en ekstern og uavhengig rådgiver.

Styrets viktige rolle i boligselskapet

 

STYREHJELPEN er en egen tjeneste vi tilbyr boligselskapenes styre.  

Styrearbeidet kan være både komplekst og tidkrevende. Noen av de vanligste utfordringene som styret kan støte på inkluderer mangel på kompetanse innenfor ulike områder, konflikter mellom beboerne, budsjettutfordringer og manglende transparens i beslutningsprosesser.

En uavhengig rådgiver som Estate Management kan hjelpe styret med å overvinne slike utfordringer ved å tilby ekstern kompetanse innenfor ulike områder, som økonomi, juss og teknisk drift. De kan også hjelpe styret med å utvikle og implementere langsiktige strategier, og gi objektive råd i saker som kan føre til konflikt mellom beboerne. En uavhengig rådgiver kan også bidra til å øke transparensen i beslutningsprosesser gjennom åpenhet og tydelig kommunikasjon til alle beboerne.

Gjennom å engasjere en uavhengig rådgiver som Estate Management kan styret i et borettslag/sameie øke kvaliteten på sitt arbeid og sikre en profesjonell forvaltning av dets eiendom og forpliktelser overfor beboerne. 

Vi skreddersyr tjenestene etter behov

Her er en oversikt over de vanligste tjenestene vi leverer:

Vår flyer med presentasjon av alle våre tjenester.

Solid kompetanse

Estate Management er først og fremst et kompetansehus med bred tverrfaglig kompetanse, og lang erfaring innen alt som handler om eiendom og forvaltning av eiendom. 

Møt Sondre Heyerdahl:  Han er utdannet elektroingeniør og FG kontrollør av brannalarmsystemer (FG 750 sertifisert).

Før han kom til oss hadde han ansvaret for drift og FDV på Flesland Lufthavn i Avinor. Med sin erfaring knyttet til teknisk drift og forvaltning av næringsbygg og boligbygg er han én av våre fremste tekniske rådgivere. For ledelsen og styret i et borettslag eller sameie kan en samtale med ham være avgjørende når viktige beslutninger skal tas. 

Tett dialog med styret og leverandører er en del av Sondre sin hverdag hos oss. Han har ennå ikke opplevd å gjennomgå en eiendom, dets installasjoner, tilstand og driftsplaner uten å finne rom for optimalisering og besparelser. 

Christian Evje Olsen hos oss vil du i administrasjonen eller styret stifte bekjentskap med når dere har et viktig prosjekt som skal gjennomføres. Christian har lang erfaring knyttet til ledelse av store og små prosjekter. I 2019 ledet han rehabiliteringsprosjektet av Grand Selskapslokaler; et prosjekt som vant eiendomsprisen i Bergen.

Han har full kontroll på HMS og SHA, og sørger for at prosjektet gjennomføres nøyaktig etter planen dersom han blir engasjert til å representere styret i et prosjekt der boligselskapet v/styret er byggherre.  Det er en stor fordel at et prosjekt blir ledet av en uavhengig fagperson som ikke har bindinger til utførende selskap. En prosjektleder skal først og fremst sørge for at styrets og boligselskapets målsetninger og ansvar i prosjektet er ivaretatt på best mulig vis. 

Sondre Heyerdahl er teknisk forvalter og en løsningsorientert rådgiver i Estate Management. Brannvern, HMS og optimalisering av driften er blant hjertesakene til Sondre
Christian Evje Olsen er en svært kompetent prosjektleder. Han er gjerne styrets forlengede arm i små og store prosjekter, og sørger for at styrets tunge ansvar som byggherre ivaretas i henhold til lovens strenge krav.

Har du meldt deg på vår spennende fagkveld 9.november 2023?

Spennende og tidsaktuell fagkveld på Hotell Norge 9/11 kl 17.45. Les mer her

Avdelingens kontaktpersoner

Christian Evje Olsen

Leder prosjektavdeling og byggmester

Epost: co@emas.no

Nicolai Bjerknes SLinning

Primærkontakt for boligselskapene

Nicolai er primærkontakt for deg som er styremedlem, styreleder eller daglig leder i borettslag eller sameie. _ Epost: ns@emas.no / tlf: 458 73 397

Sondre Heyerdahl

Teknisk forvalter med ekspertise på boligselskap og boligeiendom

Epost: sh@emas.no

Kostnadsfri konsultasjon

Fyll ut skjemaet med navnet ditt og e-postadressen. I kommentarfeltet kan du gjerne nevne om det er et bestemt tema som du ønsker å bruke timen til. På den måten kan også vi stille forberedt, og gi deg og boligselskapet mest mulig verdi.